23. 9. 2019  13:00 Zdenka
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ivana Marko – SvF B-STOP pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ivana Marko
Študijný program:stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-100066-56732
ID študenta:56732
Vedúci práce:doc. Ing. Danka Barloková, PhD.
Konzultant:Ing. Pavel Berta
  
Názov práce:Návrh vodovodu pre obec Hložany
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite zásobovanie pitnou vodou obce Hložany. Práca bude pozostávať z textovej časti, v ktorej budú zahrnuté výpočty a grafickej časti - návrh vodovodnej siete, výpočet profilov potrubí, prehľadná situácia vodovodnej siete a prehľadný pozdĺžny profil s tlakovými pomermi.
  
Rozsah práce:cca 30 strán
  
Literatúra:
  1. MARTOŇ, J. -- ČERMÁK, O. Vodárenstvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 188 s. ISBN 80-227-0366-4.
  2. MARTOŇ, J. -- ŠKULTÉTYOVÁ, I. -- KRIŠ, J. Vodárenstvo III. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 232 s. ISBN 80-227-1640-5.
  3. KRIŠ, J. -- BOŽÍKOVÁ, J. -- ČERMÁK, O. -- ČERMÁKOVÁ, M. -- ŠKULTÉTYOVÁ, I. -- TOTHOVÁ, K. Vodárenstvo I: Zásobovanie vodou. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 816 s. ISBN 80-227-2426-2.
  4. MARTOŇ , J. -- HYÁNEK , Ľ. -- TOLGYESSY, J. Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. Bratislava: Alfa, 1991. 647 s. ISBN 80-0500830-9.
  5. STN, vyhlášky a predpisy súvisiace s riešenou problematikou
  
Dátum zadania:05. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Ing. Ivana Marko
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu