Jul 22, 2019   5:31 a.m. Magdaléna
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Hutník – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra materiálového inžinierstva
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Hutník
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-57380
ID študenta:57380
Vedúci práce:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Miesto vypracovania:KMTI SvF STU v Bratislave
  
Názov práce:Vplyv metakaolínu na vlastnosti cementových kompozitov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretický rozbor problematiky.
2. Experimentálne práce zamerané na overenie vplyvu vybraného metakaolínu v 
   kombinácii s energosadrovcom a vápenným hydrátom na vlastnosti cementových
   kompozitov. Experimenty sa budú robiť na cementových maltách.
   V rámci experimentálnych prác sa bude meniť dávka matakaolínu,
   ako aj sadrovca a vápenného hydrátu.
   Na čerstvých maltách sa bude sledovať ich spracovateľnosť, zmena
   spracovateľnosti s časom odležania a objemová hmotnosť. Na zatvrdnutých
   maltách sa bude stanovovať objemová hmotnosť a pevnosť v tlaku. Primárnou
   sledovanou vlastnosťou budú objemové zmeny, hlavne v prvých dňoch tvrdnutia
   kompozitov.
3. Tabuľkové a grafické spracovanie dosiahnutých výsledkov.
4. Zhodnotenie výsledkov a vyvodenie záverov.
  
Rozsah práce:40 strán
  
Literatúra:
  1. BAJZA, A. -- ROUSEKOVÁ, I. Technológia betónu. Bratislava: JAGA, 2006. 192 s. ISBN 80-8076-032-2.
  2. BAJZA, A. -- ROUSEKOVÁ, I. Technológia betónu. Bratislava: ES SVŠT, 1990.
  3. UNČÍK, S. -- JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- ROUSEKOVÁ, I. -- KŇAZE, P. -- GOČA, P. Transportbetón. Bratislava: Eurostav, s.r.o., 2010. 176 s. ISBN 978-80-89228-26-3.
  4. NEVILLE, A. Properties of concrete. Harlow: Longman Group UK, 1997. ISBN 0-582-23070-5.
  5. AITCIN, P. Vysokohodnotný beton. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2005. 320 s. ISBN 80-86769-39-9.
  
Dátum zadania:04. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Michal Hutník
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu