23. 10. 2020  23:44 Alojza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Barbora Jursová – SvF I-TS pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Jursová
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-13410-58366
ID študenta:
58366
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:
Polyfunkčný objekt Cubicon, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
       - identifikačné údaje
       - charakteristika staveniska
       - charakteristika stavby
       - postup výstavby
       - zariadenia staveniska
       - ochrana životného prostredia pri výstavbe
       - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
       - požiarna ochrana staveniska
       - termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby pre spodnú stavbu objektov SO201 a SO202 a vrchnú stavbu objektu SO 202
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov

3. Ochrana dočasného nadzemného potrubného vedenia v zimnom období vrátane grafickej interpretácie vo formáte postera

Súčasťou zadania je aj vypracovanie postera so stavebno-technickým riešením stavby.
 
 
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
  1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  5. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  6. Platné právne predpisy a STN.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Barbora Jursová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu