Jun 2, 2020   5:49 a.m. Xénia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Pišťánek – FCE I-TZB den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Pišťánek
Študijný program:technické zariadenia budov
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5366-50489
ID študenta:
50489
Vedúci práce:doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Diplomová práca rieši návrh kombinovaného zdroja tepla - plynovú kotolňu
a nízkoteplotný slnečný energetický systém pre bytový dom, v ktorom zdroj tepla zabezpečí výrobu tepelnej energie na ohrev teplej vody a vykurovanie počas celého roka.
Návrh a výpočet zdroja tepla bude doplnený o ostatné príslušenstvo, posúdené energeticky,ekonomicky a environmentálne.
Diplomová práca bude spracovaná do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.


1. Tepelná bilancia objektu
2. Alternatívne návrhy druhu kotlov a slnečných kolektorov
3. Posúdenie návrhov a dispozičných riešení zdroja tepla
4. Výpočet veľkosti, počtu a druhu kotlov a slnečných kolektorov
5. Tepelná bilancia kolektorovej plochy
5. Návrh príslušenstva zdroja tepla
6. Energetické, ekonomické a environmentálne posúdenie návrhu
7. Technická správa
8. Výkresová dokumentácia na úrovni realizačného projektuForma odovzdania záverečnej diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
 
 
Rozsah práce:
min. 30 strán
 
 
Literatúra:
 1. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOŽUCHOVÁ, S. Aplikácie nízkoteplotných zdrojov tepla. In Vykurovanie 2003. Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EÚ: 11.medzinárodná konferencia./Podbanské,Vysoké Tatry,2003. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2003, s. 74--79. ISBN 80-967479-6-7.
 2. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOVÁČOVÁ, D. Aplikácie slnečných zásobníkov pri obnove bytového fondu. In Vykurovanie 2013 : Zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie na tému "Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov". Ľubovnianske kúpele, SR, 4.-8.3.2012. Bratislava: SSTP, 2013, s. 295--298. ISBN 978-80-89216-53-6.
 3. SKALÍK, L. -- LULKOVIČOVÁ, O. Ekonomické a energetické hodnotenie prevádzky bytových domov s OZE. In Facility management 2013: zborník prednášok z 11. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,SR, 1.-2.10.2013. 1st vyd. Bratislava : SSTP, 2013, s. 91--95. ISBN 978-80-89216-57-4.
 4. LULKOVIČOVÁ, O. -- SKALÍK, L. Energetické a ekonomické hodnotenie prevádzky budov. In Facility management 2010: Zborník prednášok z 8. konferencie so zahraničnou účasťou.Bratislava,SR,29.-30.9.2010. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2010, s. 93--97. ISBN 978-80-89216-34-5.
 5. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Metódy hodnotenia energetickej účinnosti systémov výroby tepla. TZB Haustechnik, s. 24--26. ISSN 1210-356X.
 6. LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.
 7. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2001. 271 s. ISBN 80-88905-12-5.
 8. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
 9. SKALÍK, L. -- LULKOVIČOVÁ, O. Optimalizácia komponentov slnečného energického systému. In Nízkoteplotné vykurovanie 2012: 12. konferencia. Dunajská Streda, SR, 22.-23.5.2012. Bratislava : SSTP, 2012, s. 33--38. ISBN 978-80-89216-46-8.
 10. LULKOVIČOVÁ, O. Progresívne zdroje tepla. In Dom na 3E : Energeticky úsporný - Energeticky bezpečný - Ekonomicky efektívny. Bratislava: Eurostav, 2013, s. 62--70. ISBN 978-80-89228-36-2.
 11. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
 12. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Michal Pišťánek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu