15. 7. 2020  19:45 Henrich
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Pišťánek – SvF I-TZB pres [sem 6, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Pišťánek
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5366-50489
ID študenta:
50489
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Diplomová práca rieši návrh kombinovaného zdroja tepla - plynovú kotolňu
a nízkoteplotný slnečný energetický systém pre bytový dom, v ktorom zdroj tepla zabezpečí výrobu tepelnej energie na ohrev teplej vody a vykurovanie počas celého roka.
Návrh a výpočet zdroja tepla bude doplnený o ostatné príslušenstvo, posúdené energeticky,ekonomicky a environmentálne.
Diplomová práca bude spracovaná do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.


1. Tepelná bilancia objektu
2. Alternatívne návrhy druhu kotlov a slnečných kolektorov
3. Posúdenie návrhov a dispozičných riešení zdroja tepla
4. Výpočet veľkosti, počtu a druhu kotlov a slnečných kolektorov
5. Tepelná bilancia kolektorovej plochy
5. Návrh príslušenstva zdroja tepla
6. Energetické, ekonomické a environmentálne posúdenie návrhu
7. Technická správa
8. Výkresová dokumentácia na úrovni realizačného projektuForma odovzdania záverečnej diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
 
 
Rozsah práce:min. 30 strán
  
Literatúra:
 1. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOŽUCHOVÁ, S. Aplikácie nízkoteplotných zdrojov tepla. In Vykurovanie 2003. Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EÚ: 11.medzinárodná konferencia./Podbanské,Vysoké Tatry,2003. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2003, s. 74--79. ISBN 80-967479-6-7.
 2. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOVÁČOVÁ, D. Aplikácie slnečných zásobníkov pri obnove bytového fondu. In Vykurovanie 2013 : Zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie na tému "Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov". Ľubovnianske kúpele, SR, 4.-8.3.2012. Bratislava: SSTP, 2013, s. 295--298. ISBN 978-80-89216-53-6.
 3. SKALÍK, L. -- LULKOVIČOVÁ, O. Ekonomické a energetické hodnotenie prevádzky bytových domov s OZE. In Facility management 2013: zborník prednášok z 11. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,SR, 1.-2.10.2013. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2013, s. 91--95. ISBN 978-80-89216-57-4.
 4. LULKOVIČOVÁ, O. -- SKALÍK, L. Energetické a ekonomické hodnotenie prevádzky budov. In Facility management 2010: Zborník prednášok z 8. konferencie so zahraničnou účasťou.Bratislava,SR,29.-30.9.2010. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2010, s. 93--97. ISBN 978-80-89216-34-5.
 5. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Metódy hodnotenia energetickej účinnosti systémov výroby tepla. TZB Haustechnik, s. 24--26. ISSN 1210-356X.
 6. LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.
 7. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2001. 271 s. ISBN 80-88905-12-5.
 8. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
 9. SKALÍK, L. -- LULKOVIČOVÁ, O. Optimalizácia komponentov slnečného energického systému. In Nízkoteplotné vykurovanie 2012: 12. konferencia. Dunajská Streda, SR, 22.-23.5.2012. Bratislava : SSTP, 2012, s. 33--38. ISBN 978-80-89216-46-8.
 10. LULKOVIČOVÁ, O. Progresívne zdroje tepla. In Dom na 3E : Energeticky úsporný - Energeticky bezpečný - Ekonomicky efektívny. Bratislava: Eurostav, 2013, s. 62--70. ISBN 978-80-89228-36-2.
 11. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
 12. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2015Ing. Michal Pišťánek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu