Aug 5, 2020   9:37 a.m. Hortenzia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Gašparik – FCE I-TZB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Gašparik
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5366-58009
ID študenta:
58009
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:
Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Diplomová práca rieši návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre nízkoteplotnú vykurovaciu sústavu a ohrev teplej vody v objekte umeleckej školy.
Návrh systému bude v diplomovej práci energeticky, ekonomicky a environmentálne posúdený a spracovaný do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.


1. Tepelná bilancia objektu
2. Alternatívne návrhy slnečných kolektorov
3. Tepelná bilancia kolektorovej plochy
4. Posúdenie návrhov a dispozičných riešení zdroja tepla
5. Návrh bivalentného zdroja tepla
6. Návrh príslušenstva zdroja tepla
7. Energetické, ekonomické a environmentálne posúdenie návrhu
8. Technická správa
9. Výkresová dokumentácia na úrovni realizačného projektuForma odovzdania záverečnej diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
  
Rozsah práce:min. 30 strán
 
 
Literatúra:
 1. LULKOVIČOVÁ, O. -- TOMANOVÁ, K. Analýza výpočtových metód návrhu kolektorovej plochy: Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov. In Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov: Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 26.2. - 2.3. 2007. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2007, s. 269--272. ISBN 978-80-89216-13-0.
 2. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOŽUCHOVÁ, S. Aplikácie nízkoteplotných zdrojov tepla. In Vykurovanie 2003. Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EÚ: 11.medzinárodná konferencia./Podbanské,Vysoké Tatry,2003. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2003, s. 74--79. ISBN 80-967479-6-7.
 3. SKALÍK, L. -- LULKOVIČOVÁ, O. Ekonomické a energetické hodnotenie prevádzky bytových domov s OZE. In Facility management 2013: zborník prednášok z 11. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,SR, 1.-2.10.2013. 1st vyd. Bratislava : SSTP, 2013, s. 91--95. ISBN 978-80-89216-57-4.
 4. LULKOVIČOVÁ, O. -- TOMANOVÁ, K. Energetické požiadavky a účinnosti solárnych termálnych systémov v budovách. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 293--296. ISBN 978-80-89216-27-7.
 5. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Energetické požiadavky na systémy výroby tepla a účinnosti týchto systémov. TZB Haustechnik, s. 22--24. ISSN 1210-356X.
 6. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Hodnotenie energetickej účinnosti systémov výroby tepla pre obytné budovy v Petržalke podľa európskej legislatívy. In Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla: Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie. Ľubovnianske kúpele, SR, 28.2.-4.3. 2011. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2011, s. 99--104. ISBN 978-80-89216-38-3.
 7. LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.
 8. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
 9. LULKOVIČOVÁ, O. -- SKALÍK, L. -- ORGONÍK, D. Podpora vyššieho využívania slnečnej energie na ohrev teplej vody pri obnove bytových domov. In Komplexná obnova bytových domov 2009: III. medzinárodná konferencia.Financovanie a programy na úsporu energie.Podbanské,18.-19.11.2009. Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2009, s. 129--132. ISBN 978-80-227-3195-9.
 10. LULKOVIČOVÁ, O. Sluneční energie. In PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- TAKÁCS, J. -- MATUŠKA, T. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2008, s. 74--105. ISBN 978-80-8076-069-4.
 11. LULKOVIČOVÁ, O. Súčasnosť a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. TZB Haustechnik, s. 22--24. ISSN 1210-356X.
 12. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
 13. LULKOVIČOVÁ, O. Zásady optimálneho návrhu veľkosti a počtu kotlov. TZB Haustechnik, s. 20--23. ISSN 1210-356X.
 14. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2014Ing. Martin Gašparik
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu