15. 7. 2020  18:55 Henrich
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Gašparik – SvF I-TZB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Gašparik
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5366-58009
ID študenta:
58009
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:
Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Diplomová práca rieši návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre nízkoteplotnú vykurovaciu sústavu a ohrev teplej vody v objekte umeleckej školy.
Návrh systému bude v diplomovej práci energeticky, ekonomicky a environmentálne posúdený a spracovaný do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.


1. Tepelná bilancia objektu
2. Alternatívne návrhy slnečných kolektorov
3. Tepelná bilancia kolektorovej plochy
4. Posúdenie návrhov a dispozičných riešení zdroja tepla
5. Návrh bivalentného zdroja tepla
6. Návrh príslušenstva zdroja tepla
7. Energetické, ekonomické a environmentálne posúdenie návrhu
8. Technická správa
9. Výkresová dokumentácia na úrovni realizačného projektuForma odovzdania záverečnej diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
 
 
Rozsah práce:
min. 30 strán
 
 
Literatúra:
 1. LULKOVIČOVÁ, O. -- TOMANOVÁ, K. Analýza výpočtových metód návrhu kolektorovej plochy: Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov. In Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov: Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 26.2. - 2.3. 2007. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2007, s. 269--272. ISBN 978-80-89216-13-0.
 2. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOŽUCHOVÁ, S. Aplikácie nízkoteplotných zdrojov tepla. In Vykurovanie 2003. Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EÚ: 11.medzinárodná konferencia./Podbanské,Vysoké Tatry,2003. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2003, s. 74--79. ISBN 80-967479-6-7.
 3. SKALÍK, L. -- LULKOVIČOVÁ, O. Ekonomické a energetické hodnotenie prevádzky bytových domov s OZE. In Facility management 2013: zborník prednášok z 11. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,SR, 1.-2.10.2013. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2013, s. 91--95. ISBN 978-80-89216-57-4.
 4. LULKOVIČOVÁ, O. -- TOMANOVÁ, K. Energetické požiadavky a účinnosti solárnych termálnych systémov v budovách. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 293--296. ISBN 978-80-89216-27-7.
 5. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Energetické požiadavky na systémy výroby tepla a účinnosti týchto systémov. TZB Haustechnik, s. 22--24. ISSN 1210-356X.
 6. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Hodnotenie energetickej účinnosti systémov výroby tepla pre obytné budovy v Petržalke podľa európskej legislatívy. In Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla: Zborník prednášok z 19. medzinárodnej konferencie. Ľubovnianske kúpele, SR, 28.2.-4.3. 2011. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2011, s. 99--104. ISBN 978-80-89216-38-3.
 7. LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. Netradičné zdroje energie: Prednášky. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 138 s. ISBN 80-227-1838-6.
 8. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
 9. LULKOVIČOVÁ, O. -- SKALÍK, L. -- ORGONÍK, D. Podpora vyššieho využívania slnečnej energie na ohrev teplej vody pri obnove bytových domov. In Komplexná obnova bytových domov 2009: III. medzinárodná konferencia.Financovanie a programy na úsporu energie.Podbanské,18.-19.11.2009. Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2009, s. 129--132. ISBN 978-80-227-3195-9.
 10. LULKOVIČOVÁ, O. Sluneční energie. In PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- TAKÁCS, J. -- MATUŠKA, T. Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2008, s. 74--105. ISBN 978-80-8076-069-4.
 11. LULKOVIČOVÁ, O. Súčasnosť a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. TZB Haustechnik, s. 22--24. ISSN 1210-356X.
 12. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
 13. LULKOVIČOVÁ, O. Zásady optimálneho návrhu veľkosti a počtu kotlov. TZB Haustechnik, s. 20--23. ISSN 1210-356X.
 14. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2014Ing. Martin Gašparik
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu