Dec 8, 2019   11:55 a.m. Marína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Karel – FEEIT I-ROB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vladimír Karel
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-64825
ID študenta:64825
Vedúci práce:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Konzultant:Dipl. Ing. Jozef Zita
  
Názov práce:Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh robotizovaného pracoviska, ktoré bude vyhľadávať pomocou kamerového stereo páru predmety v pracovnom priestore robota a uchopovať ich chápadlom pripevneným na prírube robota.

Úlohy:
1. Návrh metódy na kalibráciu robota KUKA KR 5 a jej otestovanie na reálnom systéme.
2. Vytvorenie koncovej aplikácie na vyhľadávanie predmetov kamerovým stereo párom a ich následné uchopovanie pomocou chápadla pripevneného na prírube robota.
3. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a spracovanie technickej dokumentácie.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Vladimír Karel
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska