Oct 21, 2019   10:48 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miloslav Ďuran-Bašták – FCE I-IKD-NKI den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloslav Ďuran-Bašták
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-57955
ID študenta:57955
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky, SvF STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh projektového riešenia základovej konštrukcie premostenia diaľnice ekoduktom v zadanej lokalite. Zhodnotenie a interpretácia výsledkov geotechnického prieskumu a dostupných podkladov. Návrh bude spracovaný v súlade s Eurokódom 7 za pomoci dostupných softvérových geotechnických programov. Súčasťou diplomovej práce bude výkresová dokumentácia.
  
Rozsah práce:60 strán + prílohy
  
Literatúra:
  1. TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
  2. FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
  3. TURČEK, P. -- FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa eurokódov. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko SKSI, 2010. 158 s. ISBN 978-80-89113-76-7.
  4. STN EN 1997- 1 Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu