15. 11. 2019  15:56 Leopold
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miloslav Ďuran-Bašták – SvF I-IKD-NKI den [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloslav Ďuran-Bašták
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-57955
ID študenta:57955
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky, SvF STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh projektového riešenia základovej konštrukcie premostenia diaľnice ekoduktom v zadanej lokalite. Zhodnotenie a interpretácia výsledkov geotechnického prieskumu a dostupných podkladov. Návrh bude spracovaný v súlade s Eurokódom 7 za pomoci dostupných softvérových geotechnických programov. Súčasťou diplomovej práce bude výkresová dokumentácia.
  
Rozsah práce:60 strán + prílohy
  
Literatúra:
  1. TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
  2. FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
  3. TURČEK, P. -- FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa eurokódov. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko SKSI, 2010. 158 s. ISBN 978-80-89113-76-7.
  4. STN EN 1997- 1 Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu