Nov 14, 2019   7:16 a.m. Irma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Valach – FCE I-TPB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Valach
Študijný program:technika prostredia budov
Študijný odbor:5.1.4. pozemné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5368-67754
ID študenta:67754
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody na pozemku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Na základe najnovších poznatkov spracovať prehľad technických riešení pre zneškodnenie zrážkovej vody z povrchu budov a spevnených plôch na pozemkoch.
2.Vypracovať 3 alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody zo zadaného polyfunkčného objektu (napr. povrchové vsakovacie zariadenie, vsakovacie bloky, vsakovacie šachty a pod.).
3. Nadimenzovať vsakovacie zariadenia pre jednotlivé alternatívy.
4. Vyhodnotiť a zvoliť optimálne riešenie vsakovania pre zadaný objekt z ekonomického a environmentálneho hľadiska .
5. Vypracovať technickú správu pre všetky alternatívy.


Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
     
  
  
Rozsah práce:min. 30 strán
  
Literatúra:
  1. ŽABIČKA, Z. -- VRÁNA, J. Zdravotně technické instalace. Brno : ERA group , 2009. 214 s. ISBN 978-80-7366-139-7.
  2. MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.
  3. Poliak, M.: Vsakovanie a problematika storočného a kritického dažda. In: Zborník z konferencie SANHYGA 2011, SSTP Bratislava, 2011. In.
  4. VRÁNA, J. -- KOL. Technická zařízení budov v praxi: příručka pro stavaře. Praha : Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
  5. STN EN 752, STN 73 6760, STN EN 12 056, STN EN 476, CSN 75 9010
  6. Vrána, J.: Dimenzování vsakovacích zarízení v CR. In: Zborník z konferencie SANHYGA 2010, SSTP, Bratislava 2010
  7. Zabička, Z.: Vsakování a poruchy staveb. In: Zborník z konferencie SANHYGA 2011, SSTP Bratislava, 2011
  8. Žabička Z. : Odvodnení spěvnených ploch vsakováním, Český instalatér 2/2008
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Tomáš Valach
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
garant študijného programu