Jan 26, 2020   0:25 a.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Nikola Juríčková – FCFT B-CHEMAT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie analytickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikola Juríčková
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-61108
ID študenta:61108
Vedúci práce:doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Konzultant:Ing. Marek Nemčovič, PhD.
Miesto vypracovania:Chemický ústav SAV
  
Názov práce:Analýza kovalentne naviazaných oligosacharidov - N-glykánov na transferíne.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Štruktúrne zmeny N-glykánov v dôsledku defektne pracujúcich enzýmov glykozylácie spôsobujú ochorenia označované aj ako „kongenitálne poruchy glykozylácie (CDG)“. V práci sa zameriame na analýzu N-glykánu transferínu - glykoproteínu, ktorého IEF profil je jeden zo štandardných postupov stanovenia niektorých typov CDG. S využitím kvapalinovej chromatografie HPLC rozdelíme a pripravíme N-glykány transferínu na štruktúrnu analýzu hmotnostnou spektrometriou.
  
Rozsah práce:do 40 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Nikola Juríčková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu