Oct 24, 2020   0:55 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Anton Lisý – FCFT B-CHEMAT den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Anton Lisý
Študijný program:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory:5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia
Evidenčné číslo:
FCHPT-13569-61256
ID študenta:
61256
Vedúci práce:
Ing. Aleš Ház, PhD.
Konzultant:Ing. Alexandra Sládková
Miesto vypracovania:Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
 
 
Názov práce:
Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Náplňou práce je štúdium a výber vhodného typu katalyzátora pre konverziu rôznych typov lignínu v podmienkach termicko-tlakového reaktora za účelom získania biopalív. Následná analýza získaných produktov plynovou chromatografiou a identifikácia pomocou hmotnostnej spektrometrie. Na základe týchto výsledkov sa ďalej navrhne chromatografická separácia látok so zameraním na biopalivá.
 
 
Rozsah práce:
40
 
 
Literatúra:
  1. CLARK, J. -- MACQUARRIE, D. Hanbook of Green Chemistry and Technology. Oxford-Malden-Carlton:: Blackwell Science Ltd., 2002. 540 s. ISBN 0-632-05715-7.
  2. ANASTAS, P. Handbook of Green Chemistry - Green Solvents. Weinheim: Wiley, 2010.
  3. CLARK, J. Introduction to chemicals from biomass. UK: WILEY, 2009. 179 s. ISBN 978-0-470-05805-3.
  4. SHONNARD, J. -- ANASTAS, P. Innovations in Green Chemistry and Green Engineering. New York-Heidelberg-Dordrecht-London: Spriger , 2012. 333 s. ISBN 978-1-4614-5816-6.
 
 
Dátum zadania:16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2015Ing. Anton Lisý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu