Dec 15, 2019   3:00 a.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dominika Moravcová – FCE I-TZB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Moravcová
Študijný program:technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-66924
ID študenta:66924
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Konzultant:Ing. Kamila Malinová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Alternatívy návrhu prípravy teplej vody v apartmánovom dome
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Vypracovať realizačný projekt vodovodu v zadanom objekte.
2. Vypracovať dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody (napr.nepriamy ohrev pomocou kotla, príp. nepriamy ohrev pomocou solárnej energie a pod.)
3. Nadimenzovať potrubia a rozvod studenej, teplej vody a cirkulácie.
4. Pre vodovod v bytovom dome navrhnúť progresívne plastové materiály.
5.Porovnať navrhnuté alternatívne riešenia a vyhodnotiť ich z hľadiska energetického, ekonomického a environmentálneho.
6. Technická správa.

Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
     
  
  
Rozsah práce:min. 30 strán
  
Literatúra:
  1. VALÁŠEK, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. Bytové odovzdávacie stanice tepla a výmenníky tepla na prípravu teplej vody. In Vykurovanie 2005. Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EÚ : 13.medzinárodná konferencia, Tatranské Matliare, Slovenská republika, 7.-11.marca 2005. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 266--270. ISBN 80-89216-00-5.
  2. VALÁŠEK, J. Komentár k publikácii: Ochrana pitnej vody vo vodovodných rozvodoch pred znečistením. In Sanhyga 2003: 8.medzinárodná konferencia/Piešťany 18.-19.11.2003. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2003, s. 37--44.
  3. VALÁŠEK, J. Obnova systémov prípravy teplej vody. In Obnova bytového fondu e energetická hospodárnosť budov - II.ročník,so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti,odstraňovanie systémových porúch a zatepľovanie: Odborný seminár.október 2008. Bratislava : Slovenský zväz bytových družstiev, 2008.
  4. VALÁŠEK, J. Ohrievače vody. In CHROMÍK, R. -- KLEIN, Š. Stavebné tabuľky: Vykurovanie budov TZB - Kompletné vydanie 4. Bratislava : A - Projekt, 2004, s. 136--145. ISBN 80-96847-5-9.
  5. HALAHYJA, M. -- VALÁŠEK, J. Solárna energia a jej využitie. Bratislava : Alfa, 1985. 298 s.
  6. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
  7. VALÁŠEK, J. -- NAGY, J. Zníženie potreby energie na prípravu teplej vody. In STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010, s. 267--270. ISBN 978-80-8076-060-1.
  8. KOŠIČANOVÁ, D. -- VRANAYOVÁ, Z. Príprava a distribúcia teplej vody. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. 95 s.
  9. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Dominika Moravcová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu