20. 1. 2020  21:51 Dalibor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominika Moravcová – SvF I-TZB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Dominika Moravcová
Študijný program:technické zariadenia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-66924
ID študenta:66924
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Konzultant:Ing. Kamila Malinová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Alternatívy návrhu prípravy teplej vody v apartmánovom dome
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Vypracovať realizačný projekt vodovodu v zadanom objekte.
2. Vypracovať dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody (napr.nepriamy ohrev pomocou kotla, príp. nepriamy ohrev pomocou solárnej energie a pod.)
3. Nadimenzovať potrubia a rozvod studenej, teplej vody a cirkulácie.
4. Pre vodovod v bytovom dome navrhnúť progresívne plastové materiály.
5.Porovnať navrhnuté alternatívne riešenia a vyhodnotiť ich z hľadiska energetického, ekonomického a environmentálneho.
6. Technická správa.

Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4
     
  
  
Rozsah práce:min. 30 strán
  
Literatúra:
  1. VALÁŠEK, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. Bytové odovzdávacie stanice tepla a výmenníky tepla na prípravu teplej vody. In Vykurovanie 2005. Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EÚ : 13.medzinárodná konferencia, Tatranské Matliare, Slovenská republika, 7.-11.marca 2005. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 266--270. ISBN 80-89216-00-5.
  2. VALÁŠEK, J. Komentár k publikácii: Ochrana pitnej vody vo vodovodných rozvodoch pred znečistením. In Sanhyga 2003: 8.medzinárodná konferencia/Piešťany 18.-19.11.2003. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2003, s. 37--44.
  3. VALÁŠEK, J. Obnova systémov prípravy teplej vody. In Obnova bytového fondu e energetická hospodárnosť budov - II.ročník,so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti,odstraňovanie systémových porúch a zatepľovanie: Odborný seminár.október 2008. Bratislava : Slovenský zväz bytových družstiev, 2008.
  4. VALÁŠEK, J. Ohrievače vody. In CHROMÍK, R. -- KLEIN, Š. Stavebné tabuľky: Vykurovanie budov TZB - Kompletné vydanie 4. Bratislava : A - Projekt, 2004, s. 136--145. ISBN 80-96847-5-9.
  5. HALAHYJA, M. -- VALÁŠEK, J. Solárna energia a jej využitie. Bratislava : Alfa, 1985. 298 s.
  6. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
  7. VALÁŠEK, J. -- NAGY, J. Zníženie potreby energie na prípravu teplej vody. In STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010, s. 267--270. ISBN 978-80-8076-060-1.
  8. KOŠIČANOVÁ, D. -- VRANAYOVÁ, Z. Príprava a distribúcia teplej vody. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. 95 s.
  9. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Dominika Moravcová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu