Jan 28, 2020   5:54 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Ivanko – FCE I-PSA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Ivanko
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5350-58492
ID študenta:58492
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava SvF STU
  
Názov práce:Vinársko-rekreačný komplex v Modre
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia DP je návrh vinárstva, ktoré pozostáva z časti technologickej-výroba a uskladnenie vína a časti spoločensko-ubytovacej pre cca 30 osôb.

LOKALITNÝ PROGRAM

Technologickú časť vinárstva navrhnúť na:
spracovanie 500 ton hrozna, t,j. 350 000 l vína.

Spoločenská časť:
1.reštaurácia pre 50 návštevníkov
2.ochutnávka vín pre 50-60 návštevníkov, možné prepojenie na barikovú pivnicu a vínny archív
3.vstupné priestory a malá galéria s predajom
4. ubytovanie pre cca 30 osôb
5. priestory TZB
 
6. zohľadniť návštevu turistov a cykloturistov, posedenie v exteriéri s poskytovaním drobných služieb –oprava bicyklov, požičovňa bicyklov,detský kútik, ihrisko
7. parkovisko
8. k technologickej časti musí byť prístup pracovných a nákladných vozidiel, otáčanie – expedícia vína.

Projektovú dokumentáciu spracujte na úrovni architektonickej štúdie. Navrhnite dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily.

Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác,
doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio A3
01.1 titulná strana
01.2 úvodná strana
01.3 formulár zadania diplomovej práce
01.4 obsah a strany diplomovej práce
01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine
01.6 sprievodná správa
01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. ( Architektonická časť, detaily )
B.02 Architektonická časť M 1: 100 (M 1:200) a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v jednotnom formáte v ČB grafike.
B.03 Poster 700 x 1000 mm
C. Model

Architektonická časť
- analýza územia
- filozofia a koncept riešenia
- širšie vzťahy (M 1:1000)
- architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku
- všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami
  nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami
- vizualizácie
- 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)

Forma spracovania
A. Textová časť
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v .pdf formáte.
B. Grafická časť
Portfólio diplomovej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry.
Architektonická časť, detaily a postre budú vytlačené v predpísaných mierkach a odovzdané v tube s rozpiskou.

Zoznam odbornej literatúry:
NEUFERT, Ernst. NEUFERT: Navrhování staveb. 2.české vydání. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2.
ANTAL Ján et al. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
Napr.:
STN 73 4301 Budovy na bývanie. 2005.
STN 73 4301/Z1: 2008, Budovy na bývanie. Zmena 1.
STN 73 4305 Zaříditelnost bytů. 1988.
STN 73 5305 Administrativní budovy. 1979.
Prednášky z Typológie
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie
  
Literatúra:
  1. MIKOLAI, I. -- OLBŘÍMEK, J. Požiarna bezpečnosť stavieb: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 147 s. ISBN 80-227-1185-3.
  2. A KOL. Projektování staveb bytových a občanských. Praha : SNTL, 1979. 440 s.
  3. KOPECKÝ, M. Občianske budovy: Prechodné ubytovanie a verejné stravovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 156 s. ISBN 8022704083.
  4. GULDAN , M. Typológia vinárstva. Dissertation thesis. STU, 2013.
  5. Časopisy a odborná literatúra s prílsušnou tématikou.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Marek Ivanko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu