10. 12. 2019  8:11 Radúz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Vlachovič – MTF B-KPR pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Vlachovič
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5278-6541
ID študenta:6541
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Jozef Matula
Miesto vypracovania:ŽOS Trnava, a.s.
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Teória z oblasti merania, monitorovania a zlepšovania procesov a produktov
2. Analýza súčasného stavu merania a monitorovania vybraných procesov a produktov
   vo firme ŽOS Trnava, a.s. a vyšpecifikovanie problému
3. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu podniku
4. Zhodnotenie očakávaných prínosov navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2015Ing. Peter Vlachovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
garantka študijného programu