Jan 28, 2020   9:23 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Vlachovič – MTF B-KPR den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Vlachovič
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5278-6541
ID študenta:6541
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Jozef Matula
Miesto vypracovania:ŽOS Trnava, a.s.
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti vo vybranom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Teória z oblasti merania, monitorovania a zlepšovania procesov a produktov
2. Analýza súčasného stavu merania a monitorovania vybraných procesov a produktov
   vo firme ŽOS Trnava, a.s. a vyšpecifikovanie problému
3. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu podniku
4. Zhodnotenie očakávaných prínosov navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2015Ing. Peter Vlachovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
garantka študijného programu