22. 9. 2019  11:58 Móric
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Michal Pacher – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Pacher
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-53531
ID študenta:53531
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Konzultant:Ing.J.Králik, Ing.J.Szalay, Ing.D.Lavrinčíková, doc.M.Budiaková
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Štúdio tanca
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť objekt občianskej vybavenosti - štúdio tanca - v lokalite „Veľký Draždiak - Jantárová cesta“ v Bratislave. Objekt s max. výškou 3 nadzemných podlaží treba navrhnúť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry, ako aj na platný územný plán Bratislavy a jeho regulatívy. Treba riešiť aj plochy zelene, parkovania, zásobovania a napojenie na dopravnú sieť. Obsah práce: architektonický návrh, projekt stavby (v rozsahu projektu pre stavebné konanie) a podrobné riešenie vybranej časti (v rozsahu projektu pre realizáciu stavby).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:02. 06. 2016Ing. arch. Michal Pacher
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu