Aug 23, 2019   5:10 a.m. Filip
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Michal Pacher – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Pacher
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-53531
ID študenta:53531
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Konzultant:Ing.J.Králik, Ing.J.Szalay, Ing.D.Lavrinčíková, doc.M.Budiaková
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Štúdio tanca
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť objekt občianskej vybavenosti - štúdio tanca - v lokalite „Veľký Draždiak - Jantárová cesta“ v Bratislave. Objekt s max. výškou 3 nadzemných podlaží treba navrhnúť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry, ako aj na platný územný plán Bratislavy a jeho regulatívy. Treba riešiť aj plochy zelene, parkovania, zásobovania a napojenie na dopravnú sieť. Obsah práce: architektonický návrh, projekt stavby (v rozsahu projektu pre stavebné konanie) a podrobné riešenie vybranej časti (v rozsahu projektu pre realizáciu stavby).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:02. 06. 2016Ing. arch. Michal Pacher
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu