Feb 18, 2020   11:37 a.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Kliment – FCE D-APLMA4 ext [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Vladimír Kliment
Študijný program:aplikovaná matematika
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-10911-46354
ID študenta:46354
Vedúci práce:prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
  
Názov práce:Hranové grafy a ich zovšeobecnenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2017Ing. Vladimír Kliment
riešiteľ
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu