Jan 17, 2020   2:53 p.m. Nataša
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Adriana Ujhelyová – MTF B-PPP comb [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Adriana Ujhelyová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-69639
ID študenta:69639
Vedúci práce:PhDr. Emília Mironovová
Miesto vypracovania:EVPÚ - ZVS, a.s., Dubnica nad Váhom
  
Názov práce:Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Zamestnanecké výhody, ich kategorizácia, úlohy a prínos
2 Analýza súčasného systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
3 Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
4 Zhodnotenie návrhu opatení v systéme zamestnaneckých výhod v podniku
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013



Bc. Adriana Ujhelyová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu