Jul 12, 2020   1:54 a.m. Nina
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Petra Beňová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 
Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Petra Beňová
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-57899
ID študenta:57899
Vedúci práce:
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Konzultant:
Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Športovo relaxačné centrum Krčace
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom zadanie diplomovej práce je navrhnúť športovo relaxačné centrum, s priestormi určenými pre voľnočasovú, relaxačnú, regeneračnú, športovú a revitalizačnú činnosť návštevníkov v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.
Cieľom zadanie je vytvorenie funkčného objektu s prehľadnou prevádzkou zodpovedajúcou potrebám a nárokom všetkých užívateľov. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie.
Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, výkresy situácie (min M1:500), kompletné pôdorysy podlaží, minimálne 2 charakteristické rezy, všetky pohľady, priestorové zobrazenie, sprievodnú správu navrhovaného objektu.
  
Rozsah práce:
2xportfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumnetáciou, prezentačný poster 70/100cm
  
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2014Ing. arch. Petra Beňová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu