2. 6. 2020  10:05 Xénia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Petra Beňová – FA I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 
Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Petra Beňová
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-57899
ID študenta:
57899
Vedúci práce:
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Konzultant:
Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Športovo relaxačné centrum Krčace
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Cieľom zadanie diplomovej práce je navrhnúť športovo relaxačné centrum, s priestormi určenými pre voľnočasovú, relaxačnú, regeneračnú, športovú a revitalizačnú činnosť návštevníkov v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.
Cieľom zadanie je vytvorenie funkčného objektu s prehľadnou prevádzkou zodpovedajúcou potrebám a nárokom všetkých užívateľov. Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie.
Grafická časť DP bude obsahovať: základný koncept a filozofiu architektonického návrhu, výkresy situácie (min M1:500), kompletné pôdorysy podlaží, minimálne 2 charakteristické rezy, všetky pohľady, priestorové zobrazenie, sprievodnú správu navrhovaného objektu.
 
 
Rozsah práce:2xportfólio A3, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumnetáciou, prezentačný poster 70/100cm
 
 
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2014Ing. arch. Petra Beňová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu