Dec 10, 2019   1:08 a.m. Radúz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. František Michálek – FME I-AISP den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. František Michálek
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-55751
ID študenta:55751
Vedúci práce:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Kováč
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Návrh robotickej výrobnej linky na výrobu plastových ovládacích prvkov pre automobilový priemysel s využitím ABB RobotStudio
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky spracujte problematiku PRaM a navrhnite autonómne pracovisko schopné v automatizovanom cykle vykonávať požadované technologické a logistické operácie.

2. Popíšte postup výberu a implementácie jednotlivých robotov 3D pracoviska pre aplikáciu výroby plastových polotovarov spolu s CAD importom modelu. Pracovisko doplňte o podpornú logistickú časť.

3. Pre potrebu bezpečnosti zapracovať postup na detekciu kolízií na vybrané objekty (collision Set) a zdôvodniť jeho funkciu.

4. Finálny návrh previesť do virtuálnej podoby v rámci simulácie a taktiež do zdrojového kódu ABB RapidX.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. František Michálek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu