29. 3. 2020  12:19 Miroslav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Richard Hasa, PhD. – SjF I-ALSM-MV pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Richard Hasa
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-68013
ID študenta:68013
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Milesich
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Semiaktívny prvok pruženia motorového vozidla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte modelovanie charakteristík semiaktívneho prvku pruženia.
2. Vykonajte experimentálne meranie charakteristík semiaktívneho prvku pruženia.
3. Na základe analýzy modelov, navrhnite model semiaktívneho prvku pruženia v MATLAB/Simulink.
4. Vyhodnoťte navrhované modely na základe nameraných charakteristík.
  
Rozsah práce:50 - 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Richard Hasa, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu