Final thesis assignment form – Ing. Peter Šuranský – FME I-STAM comb [term 4, year 2]Help


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

CHYBAAssignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
*    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 
Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 
Strojnícka fakulta

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Šuranský
Študijný program:
strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:SjF-5254-59472
ID študenta:59472
Vedúci práce:
Ing. Alena Brusilová, PhD.
  
Názov práce:
Nedeštruktívna diagnostika trenia a opotrebenia tribologického systému
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Základné mechanizmy trenia a opotrebenia
2. Diagnostika trecieho uzla
3. Odber a analýza vzoriek oleja
4. Analýza kovových častíc opotrebenia
 
 
Rozsah práce:
50 strán
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
09. 06. 2014Ing. Peter Šuranský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu