Feb 16, 2020   10:24 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Koštialik – FME I-STAM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Koštialik
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-58391
ID študenta:58391
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vlastnosti oceľových plechov s rôznymi typmi povrchovej úpravy.
2. Charakteristika a parametre technológie prívárania svorníkov.
3. Výroba skúšobných zvarov na oceľových plechoch s rôznou povrchovou úpravou - pozinkovaný povrch, skorodovaný povrch, povrch bez povrchovej úpravy.
4. Vyhodnotenie vlastností zvarov štandardizovanými skúškami.
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Peter Koštialik
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu