Jan 29, 2020   6:27 a.m. Gašpar
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Sopúch – FME I-APLM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Institute of applied mechanics and mechatronics
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Sopúch
Študijný program:aplikovaná mechanika
Študijný odbor:5.1.7. aplikovaná mechanika
Evidenčné číslo:SjF-5224-69018
ID študenta:69018
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:Aarhus Universitet, ÚAMM SjF STU
  
Názov práce:Mechanika pórovitých a zosilnených materiálov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Experimentálne a analytické určovanie modulu pružnosti v ťahu pre 8 rôznych materiálových vzoriek

1. Experimentálne meranie materiálových vlastností homogénnej vzorky
2. Experimentálne meranie pri rôznych pórovitostiach
3. Experimentálne meranie oslabených a zosilnených vzoriek
4. Výpočet efektívnych materiálových vlastností a určenie modulu pružnosti v ťahu ako funkcie pórovitosti
5. Analytický výpočet, efektívneho modulu pružnosti v ťahu a poissonovej konštanty, založený na 5 materiálových modeloch
6. Numerický výpočet efektívneho modulu pružnosti v ťahu s uvažovaním reprezentatívneho objemového elementu
7. Porovnanie výsledkov
  
Dátum zadania:13. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Tomáš Sopúch
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu