15. 12. 2019  21:35 Ivica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Sopúch – SjF I-APLM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Institute of applied mechanics and mechatronics
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Sopúch
Študijný program:aplikovaná mechanika
Študijný odbor:5.1.7. aplikovaná mechanika
Evidenčné číslo:SjF-5224-69018
ID študenta:69018
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:Aarhus Universitet, ÚAMM SjF STU
  
Názov práce:Mechanika pórovitých a zosilnených materiálov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Experimentálne a analytické určovanie modulu pružnosti v ťahu pre 8 rôznych materiálových vzoriek

1. Experimentálne meranie materiálových vlastností homogénnej vzorky
2. Experimentálne meranie pri rôznych pórovitostiach
3. Experimentálne meranie oslabených a zosilnených vzoriek
4. Výpočet efektívnych materiálových vlastností a určenie modulu pružnosti v ťahu ako funkcie pórovitosti
5. Analytický výpočet, efektívneho modulu pružnosti v ťahu a poissonovej konštanty, založený na 5 materiálových modeloch
6. Numerický výpočet efektívneho modulu pružnosti v ťahu s uvažovaním reprezentatívneho objemového elementu
7. Porovnanie výsledkov
  
Dátum zadania:13. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Tomáš Sopúch
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu