14. 8. 2020  7:27 Mojmír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Lucia Miková – FA I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 
Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Lucia Miková
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-58577
ID študenta:58577
Vedúci práce:
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Miesto vypracovania:ÚEEA-FA-STU
 
 
Názov práce:
Revitalizácia areálu Matador
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Diplomová práca nadväzuje na tému ateliéru III., ktorého predmetom bol návrh urbanisticko-architektonického riešenia bývalého výrobného areálu Matador v bratislavej Petržalke. Predmetom diplomovej práce je návrh polyfunkčného objektu v rámci riešeného areálu s ohľadom na celkovú koncepciu zóny a objemovú štúdiu z predošlého ateliérového projektu.

Rozsah práce: sprievodná správa (opis filozofie návrhu, koncept riešenia, technické parametre, ekologický koncept a posúdenie energetickej efektívnosti); výkresová časť(vo forme portfólia, podrobnosť 1:200/1:500, schémy, detaily, 3D zobrazenia), prezentačný výkres 700x1000, model, prezentácia vo formáte PPT alebo Prezi. Hlavičky výkresov a prezentácií podľa šablóny na AIS. Celú dokumentáciu treba odovzdať aj v elektronickej podobe na CD.
 
 
Rozsah práce:
ekvivalent 6xA1
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2014Ing. arch. Lucia Miková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu