Oct 21, 2020   0:59 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Tamara Čendulová – FAD I-URB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Tamara Čendulová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5478-57781
ID študenta:
57781
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:
Trnava - západný rozvoj mesta
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
  
V nadväznosti na ateliérovú tvorbu III navrhnite urbanistickú koncepciu a regulačný plán zóny západného rozvoja mesta Trnava. Navrhnite lokalitný program a filozofické východiská koncepcie. Vlastný návrh predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujete hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové riešenia. Súčasťou návrhu budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia.
V textovej časti opíšte koncepciu riešenia, zásady regulácie územia a urbanisticko-architektonické parametre návrhu.
Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
 
 
Rozsah práce:
grafická a textová časť
 
 
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2014Ing. arch. Tamara Čendulová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu