26. 10. 2020  14:50 Demeter
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Tamara Čendulová – FAD I-URB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Tamara Čendulová
Študijný program:
urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5478-57781
ID študenta:57781
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:
Trnava - západný rozvoj mesta
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:  
V nadväznosti na ateliérovú tvorbu III navrhnite urbanistickú koncepciu a regulačný plán zóny západného rozvoja mesta Trnava. Navrhnite lokalitný program a filozofické východiská koncepcie. Vlastný návrh predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujete hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové riešenia. Súčasťou návrhu budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia.
V textovej časti opíšte koncepciu riešenia, zásady regulácie územia a urbanisticko-architektonické parametre návrhu.
Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
 
 
Rozsah práce:
grafická a textová časť
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2014Ing. arch. Tamara Čendulová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu