Jan 18, 2020   5:02 a.m. Bohdana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Gabriel Gašpar, PhD. – MTF D-AIP ext [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Gabriel Gašpar
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-10899-44945
ID študenta:44945
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Analýza súčasného stavu solárnych systémov ohrevu vody.
2. Špecifikácia požiadaviek na systém riadenia solárneho ohrevu vody.
3. Stanovenie cieľov a metodik skúmania dizertačnej práce.
4. Návrh metodiky modelovania systému solárneho ohrevu TÚV.
5.Návrh hardvérového a softvérového riešenia riadenia solárneho ohrevu.
6. Verifikácia navrhnutej metodiky.
7. Zhodnotenie prínosov dizertačnej práce.
  
Rozsah práce:90
  
Dátum zadania:01. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2016Ing. Gabriel Gašpar
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu