7. 4. 2020  0:22 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Gabriel Gašpar, PhD. – MTF D-AIP ext [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Gabriel Gašpar
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-10899-44945
ID študenta:44945
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Analýza súčasného stavu solárnych systémov ohrevu vody.
2. Špecifikácia požiadaviek na systém riadenia solárneho ohrevu vody.
3. Stanovenie cieľov a metodik skúmania dizertačnej práce.
4. Návrh metodiky modelovania systému solárneho ohrevu TÚV.
5.Návrh hardvérového a softvérového riešenia riadenia solárneho ohrevu.
6. Verifikácia navrhnutej metodiky.
7. Zhodnotenie prínosov dizertačnej práce.
  
Rozsah práce:90
  
Dátum zadania:01. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2016Ing. Gabriel Gašpar
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu