25. 10. 2020  15:13 Aurel
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Miloslav Štollmann – SjF I-KPSP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Miloslav Štollmann
Študijný program:
kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:
5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-17394-70617
ID študenta:
70617
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:
ÚSETM
  
Názov práce:
Technicko - ekonomické zhodnotenie špeciálnych lanoviek typu RELAZ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Úvod do problematiky, analýza súčasného stavu a prehľad výrobcov lanových mobilných zariadení.
2. Analýza priemyselno - právnej ochrany v oblasti mobilných lanoviek.
3. Marketingová a ekonomická analýza investície.
4. Záver - zhodnotenie.
 
 
Rozsah práce:
50-70 strán
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:
10. 06. 2013Ing. Miloslav Štollmann
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu