13. 12. 2019  8:19 Lucia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Miloslav Štollmann – SjF I-KPSP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloslav Štollmann
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-70617
ID študenta:70617
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Technicko - ekonomické zhodnotenie špeciálnych lanoviek typu RELAZ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod do problematiky, analýza súčasného stavu a prehľad výrobcov lanových mobilných zariadení.
2. Analýza priemyselno - právnej ochrany v oblasti mobilných lanoviek.
3. Marketingová a ekonomická analýza investície.
4. Záver - zhodnotenie.
  
Rozsah práce:50-70 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Miloslav Štollmann
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu