Dec 11, 2019   1:49 a.m. Hilda
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miloslav Štollmann – FME I-KPSP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloslav Štollmann
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-70617
ID študenta:70617
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Technicko - ekonomické zhodnotenie špeciálnych lanoviek typu RELAZ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod do problematiky, analýza súčasného stavu a prehľad výrobcov lanových mobilných zariadení.
2. Analýza priemyselno - právnej ochrany v oblasti mobilných lanoviek.
3. Marketingová a ekonomická analýza investície.
4. Záver - zhodnotenie.
  
Rozsah práce:50-70 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Miloslav Štollmann
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu