Dec 13, 2019   4:19 p.m. Lucia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Šilhár – MTF I-PPN den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Šilhár
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5288-66027
ID študenta:66027
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Analýza problematiky opotrebovania a trvanlivosti pri obrábaní
2 Možnosti zvyšovania odolnosti proti opotrebovaniu
3 Návrh a realizácia experimentu pre sledovanie opotrebovania kopírovacej frézy
4 Vyhodnotenie experimentu
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Jakub Šilhár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu