19. 1. 2020  19:40 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jakub Šilhár – MTF I-PPN pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Šilhár
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5288-66027
ID študenta:66027
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Analýza problematiky opotrebovania a trvanlivosti pri obrábaní
2 Možnosti zvyšovania odolnosti proti opotrebovaniu
3 Návrh a realizácia experimentu pre sledovanie opotrebovania kopírovacej frézy
4 Vyhodnotenie experimentu
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Jakub Šilhár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu