26. 9. 2020  5:06 Edita
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Šilhár – MTF I-PPN den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Jakub Šilhár
Študijný program:
počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5288-66027
ID študenta:
66027
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto vypracovania:
MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1 Analýza problematiky opotrebovania a trvanlivosti pri obrábaní
2 Možnosti zvyšovania odolnosti proti opotrebovaniu
3 Návrh a realizácia experimentu pre sledovanie opotrebovania kopírovacej frézy
4 Vyhodnotenie experimentu
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Jakub Šilhár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu