25. 5. 2020  20:48 Urban
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Radoslav Pavlík – FA I-ARCH pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Radoslav Pavlík
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-58493
ID študenta:58493
Vedúci práce:
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Konzultant:doc. Ing. A. Iringová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Na vybranom území navrhovanej zóny na Úderníckej ulici v Bratislave Petržalke, navrhnúť športovo rekreačný areál s ohľadom na celoročnú energeticky úspornú prevádzku. Jednotlivé objekty by mali byť navrhnuté ako nízkoenergetické.
Dôraz klásť na podmienky prostredia najmä na pasívne aj aktívne využitie solárnej energie.
Rozsah práce: sprievodná správa, ekologický koncept, výkresová časť (vo forme portfólia, podrobnosť 1:200 /1:500, schémy, detaily, 3d zobrazenia), prezentačný výkres 700x1000, fyzický či virtuálny model, prezentácia vo formáte PPT alebo Prezi. Hlavičky výkresov a prezentácií podľa šablóny na AIS. Celú dokumentáciu odovzdať aj v elektronickej podobe na CD.
 
 
Rozsah práce:
Spracovať na úrovni architektonickej štúdie
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2014Ing. arch. Radoslav Pavlík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu