May 29, 2020   7:32 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Lýdia Medvecká – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lýdia Medvecká
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-58579
ID študenta:
58579
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Spirituálne centrum Petržalka Pajštúnska ul.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Predmetom práce je doriešenie priestoru okolo existujúceho kostola sv. Rodiny, ktorý vznikol na mieste stretnutia obyvateľov Bratislavy s pápežom Jánom Pavlom II. Riešenie bude slúžiť ako priestor hlbšie sústredenie na spirituálne hodnoty, čomu sa podriadi koncepcia návrhu. Jednotlivé použité prostriedky sa vyjasnia v procese návrhu. Súčasťou je aj exteriérový priestor a doplnkové funkcie.
  
Dátum zadania:
24. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:20. 05. 2014Ing. arch. Lýdia Medvecká
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu