Dec 6, 2019   5:25 p.m. Mikuláš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Knotek – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Knotek
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-68328
ID študenta:68328
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Jana Gavačová
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Konštrukčný návrh tvarového dielu karosérie s použitím 3D skenovacieho zariadenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza 3D skenovacích zariadení a ich použitie v automobilovom priemysle.
2. 3D skenovanie reálneho objektu.
3. Prevod mračna bodov na CAD model.
4. Výkresová dokumentácia.
  
Rozsah práce:50 – 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Jozef Knotek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu