May 25, 2020   8:50 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristína Haladová – MTF B-PPT den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Kristína Haladová
Študijný program:
počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5290-71627
ID študenta:
71627
Vedúci práce:
Ing. Ján Milde
 
 
Názov práce:
Využitie aditívnych technológií v medicíne
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1 Štúdium literatúry z danej oblasti
2 Technológie Rapid Prototyping
3 Využitie technológie Rapid Prototyping v medicíne
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:
30. 05. 2016Ing. Kristína Haladová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu