Jul 15, 2020   9:09 p.m. Henrich
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Porubská – IM B-SP den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Porubská
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor:
priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:
ÚM-13580-73148
ID študenta:73148
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Zuzana Ladzianska, Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
  
Názov práce:
Strategické rozvojové dokumenty rozvoja obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Jelšava
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Spracovanie SPRO
  a. 1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, inštitucionálne a procesné parametre participácie verejnosti na tvorbe programu, ..., poslanie SPRO)
b. 2. Analytické východiská:
2.1 socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika (vrát. vlastníctva nehnuteľností), občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...
2.3 prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ekosystémové služby, adaptabilita územia na klimatické zmeny, ...
2.4 analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce strategické dokumenty, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 - 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja - strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 - 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov (ich priemet do ÚP)
c. 3. Rozvojová stratégia:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, hlavné a merateľné ukazovatele
d. 4. Finančný plán: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
e. 5. Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie - princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie - časový rozvrh činností
f. 6. Záver SPRO
g. 7. Použité zdroje
h. 8. Prílohy, obrazová dokumentácia

2. Územný plán obce
  a. 1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
  Text: Priemet strategických cieľov z SPRO do ÚPN-O
1.2 Hodnotiaca časť
  Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
  Grafika: 1.2 Vyhodnotenie problémov a potenciálov (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
1.3 Zadávacia časť
  Text: Zadanie ÚPN-O
  Grafika: 1.3 Vymedzenie územných celkov
b. 2. Koncept riešenia
  Text: Popis jednotlivých koncepčných riešení a výkresu opatrení
  Grafika: 2.1. Koncepčné riešenie územia - 2 varianty
            2.2. Výkres opatrení - invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
c. 3. Návrhová časť - Územný plán obce
  Smerná časť - odôvodnenie ÚPN-O
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
            3.2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
            3.3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej stability
            3.5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
  Záväzná časť
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.6. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s vyznačením záväzného riešenia dopravného vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
            3.7. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifickácie zadania
  
Dátum zadania:
20. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
26. 05. 2017Ing. Barbora Porubská
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu