20. 10. 2020  4:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Attila Tóth, PhD. – ÚM D-PP den [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Attila Tóth
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13584-58989
ID študenta:
58989
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava / cezhraničné regióny SR a MR
 
 
Názov práce:
Odolnosť územia na úrovni regiónu a manažment rizika
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Analýza faktorov odolnosti územia na úrovni regiónu a manažmentu environmentálnych, sociálnych a ekonomických rizík v špecifických podmienkach cezhraničných regiónov, ako príkladov fuzzy regiónov. Návrh konceptu riešenia špecifických problémov odolnosti a manažmentu rizík regiónov s fuzzy hranicami.
Analýza faktorov odolnosti územia na úrovni regiónu a manažmentu environmentálnych, sociálnych a ekonomických rizík v špecifických podmienkach cezhraničných regiónov, ako príkladov fuzzy regiónov. Návrh konceptu riešenia špecifických problémov odolnosti a manažmentu rizík regiónov s fuzzy hranicami.
Úvod
1. Definícia predmetu výskumu
2. Vymedzenie vybraných pojmov s ohľadom na riešenú problematiku
3. Zoznam použitých skratiek
4. Zoznam použitých obrázkov, a tabuliek
5. Stav povedomia o problematike
6. Teoretické pozadie
7. Procesy u komplexných adaptívnych systémov vo vzťahu k odolnosti SESs
8. Aspekty disturbancii a možná korekcia negatívnych vplyvov
9. Sociálne aspekty odolnosti územia
10. Odolnosť územia
11. Teoretický koncept odolnosti územia
12. Zásadné prvky tvorby regionálnej odolnosti
13. Modelové cezhraničné územie pre výskum regionálnej odolnosti – Euroregión Neogradiensis
14. Definovanie výskumných otázok, formulovanie hypotéz a určenie cieľov práce
15. Metodika práce
16. Analýza modelového územia
17. Formulovanie záverov a diskusia
18. Limity empirického výskumu
19. Teoretické a praktické odporúčania
20. Záver práce
21. Bibliografia
Prílohy
 
 
Rozsah práce:
podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:
23. 07. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
30. 06. 2016Ing. Attila Tóth
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu