Apr 4, 2020   4:46 p.m. Izidor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Samseliová – FME B-ESTR den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav energetických strojov a zariadení
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Samseliová
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-41966
ID študenta:41966
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Princíp činnosti výmenníka tepla
- Schéma zapojenia
- Energetická bilancia
- Vybavenie meracej trate prístrojmi
- Príklad vyhodnotenia merania
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Jana Samseliová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska