18. 2. 2020  23:54 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Samseliová – SjF B-ESTR den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav energetických strojov a zariadení
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Samseliová
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-41966
ID študenta:41966
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Princíp činnosti výmenníka tepla
- Schéma zapojenia
- Energetická bilancia
- Vybavenie meracej trate prístrojmi
- Príklad vyhodnotenia merania
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Jana Samseliová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska