29. 10. 2020  3:45 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Juraj Spišiak – SvF B-TMS pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Juraj Spišiak
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-44410
ID študenta:
44410
Vedúci práce:
Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Konzultant:
Ing. Terézia Miklósiová, PhD. (KPS), Ing. Andrej Bartók, PhD. (statika)
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis pre vyhotovenie fasádneho dreveného obkladu(imitácia dreva) vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster)
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
    schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
     - Výkres tvaru/zostavy dielcov podzemného podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
  
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 2. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 3. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 4. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 5. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 6. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 7. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 8. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 9. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
 10. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 11. Platné právne predpisy a STN.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2014Ing. Juraj Spišiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu