Feb 18, 2020   11:54 p.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Matej Kubička – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Kubička
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-62932
ID študenta:62932
Vedúci práce:Ing. Zuzana Lacová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby
ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:
Situácia M 1:200, (M 1:500)
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50
Poster (700 x 1000mm)

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov – pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania – pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická
časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi na papieri.
  
Rozsah práce:Projekt na realizáciu stavby - podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3
  2. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005
  3. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Jaga, 2006
  4. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9
  5. STN 73 054-1, STN 73 0540–2, STN 73 0540–3, ostatná dostupná odborná literatúra, platné STN, katalógové a technické listy odborných firiem
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Bc. Matej Kubička
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu